Konsorcjum

Prostokąt 17
wroclaw-university-logo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (PWR): LIDER PROJEKTU

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najbardziej wpływowych uczelni technicznych w Polsce. Od przeszło 75 lat kontynuuje tradycje uniwersytetów Lwowskich kształcąc studentów na najwyższym poziomie i rozwijając się w ścisłej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami w regionie. Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym kształci studentów, doktorantów i pracowników naukowych w przełomowych badaniach obejmujących mechanikę płynów, inżynierię cieplną i procesową oraz energetykę odnawialną. Badania w Katedrze Wydziału koncentrują się na technologii procesowej i energetycznej w kontekście inżynierii mechanicznej. Badania obejmują zakres od podstawowych i koncepcyjnych po pełną skalę sprzętową. W szczególności zainteresowania zespołu ukierunkowane są na zastosowanie termodynamiki i technik modelowania numerycznego w opisie zjawisk zachodzących w nowoczesnych maszynach i urządzeniach służących do konwersji i akumulacji energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych. W ciągu ostatnich 10 lat działania pracowników wydziału pozwoliły uzyskać 175 projektów grantowych i 10 projektów unijnych. Pracownicy Politechniki Wrocławskiej mają szerokie doświadczenie w realizacji europejskich grantów badawczych we współpracy z sektorem przemysłowym w całej Europie, zwiększając tym samym potencjał wdrożeniowy proponowanego pilotażowego systemu chłodzenia budynków sektora publicznego.

Prostokąt 17
universidad-logo

UNIWERSYTET W ALMERII (UAL)

UAL (Uniwersytet Almerii, Hiszpania) jest publiczną uczelnią badawczą. Głównymi obszarami badań i rozwoju w dyscyplinach technicznych są inżynieria rolnicza i energia odnawialna. Udział w projekcie COOLSPACES obejmuje dwie grupy badawcze – The Solar Resource Assessment and Climatology (TEP165) oraz Complex Fluids Physics Group (FQM230). Pierwsza ma duże doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji systemów cieplnych, a także integracji energii słonecznej i fotowoltaicznej w budownictwie. Doświadczenie to jest poparte publikacją ponad 60 artykułów w czasopismach i około 150 referatów konferencyjnych. W ciągu ostatnich pięciu lat wszyscy członkowie grupy uczestniczyli w różnych krajowych, międzynarodowych i finansowanych przez przemysł projektach badawczych. Druga grupa ma duże doświadczenie w badaniach podstawowych zarówno modelowych jak i eksperymentalnych substancji związanych z produkcją energii z ogniwach słonecznych. Główne tematy badawcze obejmują przemiany fazowe w złożonych płynach, flokulację i żelowanie, transport przez ośrodki porowate oraz ogniwa DSSC i realizowane są przy wsparciu finansowym instytucji regionalnych, krajowych i europejskich.

Prostokąt 17
universidad-logo

HEDERA HELIX INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA S.L.

Hedera Helix Ingenieria y Biotecnologia S.L. jest firmą specjalizującą się w automatyce i procesach sterowania przemysłowego. Projektuje komory klimatyczne i środowiskowe, pomieszczenia czyste i testowe oraz systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z innowacyjnymi zastosowaniami odnawialnych źródeł energii. Hedera Helix realizuje projekty dotyczące energii odnawialnej w zakresie fotowoltaiki i energii wiatrowej, akumulacji ciepła utajonego w materiałach zmiennofazowych do chłodzenia i ogrzewania przemysłowego oraz instalacji solarnych ciepłej wody użytkowej w sektorze budowlanym i systemach nawadniania. Hedera Helix tworzy zespół, który jest w stałym kontakcie z klientami (uczelnie, centra technologiczne, badacze i producenci). Siłą ich oferty jest monitorowanie systemów od sprzedaży do końca jego użytkowania, aktualizacja i pomoc przez cały okres ich eksploatacji.

Prostokąt 17
prozon-logo

PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu jest samofinansującą się organizacją pozarządową, działającą od ponad 25 lat na rzecz ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla środowiska, stosowanych w chłodnictwie i energetyce. Utworzenie Fundacji przez dostawców czynników chłodniczych stanowiło wyraz ich ekologicznej świadomości oraz potrzeby prowadzenia społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Funkcjonowanie Fundacji ma istotny wymiar ekologiczny, przyczyniając się do ograniczania produkcji fluorowanych gazów cieplarnianych mających negatywny wpływ na zmianę klimatu. Obecnie Fundacja PROZON jest jedynym w Polsce podmiotem wykonującym regenerację fluorowanych gazów cieplarnianych. Dzięki systematycznemu udoskonalaniu technologii odzysku i regeneracji czynników chłodniczych oraz licznym szkoleniom dla branży chłodniczej i energetycznej Fundacja wprowadza nowoczesne technologie prośrodowiskowe w zakresie zagospodarowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz kreuje odpowiedzialne postawy społeczne w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W ramach międzynarodowego konsorcjum REAL Alternatives, Fundacja promuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w chłodnictwie i klimatyzacji.

Skip to content