home-bg

INNOWACYJNY

INNOWACYJNY

system chłodzenia

system chłodzenia

i EKOLOGICZNY

i EKOLOGICZNY

dla publicznych budynków

dla publicznych budynków

INNOWACYJNY

i EKOLOGICZNY

system chłodzenia

dla publicznych budynków

O projekcie

Technologia ta znacznie zmniejszy emisje dwutlenku węgla i przyniesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla lokalnych społeczności w postaci zarządzania ciepłem, będąc jednocześnie doskonałą strategią łagodzenia zmian klimatu, która powinna zostać włączona do miejskich planów działań na rzecz poprawy środowiska, aby przeciwdziałać tworzeniu się miejskich wysp ciepła. W ramach…

Projekt COOLSPACES koncentruje się na opracowaniu, wdrożeniu i rozpowszechnieniu pionierskiej technologii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy użyciu systemu chłodzenia zasilanego energią słoneczną, mającego zastosowanie w całej Europie.

Cele projektu

1

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, niepochodzącej z OZE, do napędzania systemów klimatyzacji zapewniających komfort cieplny budynku. Pierwszym celem jest opracowanie i wytworzenie systemu chłodzenia budynków zasilanego energią słoneczną, opartego na przyjaznych dla klimatu czynnikach chłodniczych. Projekt zakłada wykorzystanie budynku instytucjonalnego zapewniającego zaangażowanie jednego z głównych sektorów generujących zanieczyszczenia. Projekt COOLSPACES zademonstruje wykonalność techniczną i ekonomiczną nowatorskiej instalacji pilotażowej z innowacyjnym urządzeniem chłodniczym, które będzie wykorzystywać czynniki chłodnicze o minimalnym wpływie na efekt cieplarniany oraz panele fotowoltaiczne jako główne źródło energii. Celem jest ocena możliwości przyjęcia nowego ekoprojektu w budynku instytucjonalnym zlokalizowanym na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej.

2

Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki
zastosowaniu czynników chłodniczych o znikomym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP), które mogą zastąpić obecnie stosowane fluorowane gazy cieplarniane.

3

POSZUKIWANIE NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO MATERIAŁU DO MAGAZYNOWANIA CIEPŁA

aby zlikwidować niedopasowanie między dostawami energii odnawialnej a zużyciem energii jako strategia walki z ocieplaniem klimatu. Celem jest zamodelowanie zachowania wybranego materiału magazynującego ciepło w projektowanych aplikacjach chłodniczych opartych na ogniwach słonecznych i nowatorskich czynnikach chłodniczych.

4

OPTYMALIZACJA, KONTROLA I POMIARY PILOTAŻOWEGO SYSTEMU CHŁODNICZEGO

zapewniające zmniejszenie rocznego zużycia energii elektrycznej. Działania będą dotyczyć testowania parametrów pracy i wydajności wszystkich komponentów systemu, takich jak urządzenie chłodnicze, zbiorniki akumulacyjne, system fotowoltaicznej produkcji energii elektrycznej, a także inteligentne rozwiązania pomiarowe i kontrolne. Główny nacisk zostanie położony na integrację wszystkich tych podsystemów w autonomiczny energetycznie inteligentny system.

5

DEMONSTRACJA POTENCJAŁU SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH ZASILANYCH ENERGIĄ SŁONECZNĄ

w obiekcie publicznym w Almerii (południowa Hiszpania). Po uzyskaniu zadowalających wyników z prototypu opracowanego na Politechnice Wrocławskiej, przeanalizujemy możliwość zastosowania urządzenia w innej lokalizacji geograficznej jaką jest kampus Uniwersytetu w Almerii.

6

Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) i analizy kosztów cyklu życia (LCC) jako instrumentów wsparcia polityki w celu zaprojektowania i wdrożenia odpowiednich strategi i praktyk w zakresie jakości powietrza i przeciwdziałania zmianie klimatu.

Skip to content